Werk de hoofdopgaven verder uit

Provincie Noord-Brabant heeft het voorontwerp Brabantse Omgevingsvisie voorgelegd aan de Commissie m.e.r. voor een tussentijds advies. De Commissie m.e.r. adviseert om de vijf hoofdopgaven te verkennen en concreter uit te werken zodat in het milieueffectrapport een beeld ontstaat van de haalbaarheid, kansen en risico’s.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval Provinciale Staten van de Provincie Noord-Brabant - besluit over het project.

Het plan

Voordat Provinciale Staten besluit over de Omgevingsvisie worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Zij heeft de Commissie m.e.r. gevraagd tussentijds over het MER te adviseren en aandachtspunten voor de verdere uitwerking mee te geven.

Het advies

De Omgevingsvisie beschrijft de hoofdopgaven die de provincie wil uitwerken in haar beleid. Deze opgaven zijn energietransitie, klimaatproof, slimme netwerkstad, duurzame economie en natuurkwaliteit op orde. De visie beschrijft al een aantal concrete keuzes. Zo wil Brabant energieneutraal zijn in 2050. De Commissie adviseert de vijf hoofdopgaven concreter uit te werken. Bijvoorbeeld voor energietransitie door ruimtelijke modellen uit te werken met windturbines en zonnepanelen. Laat zien hoe deze ambitie samengaat met andere ambities en benoem de kansen en risico’s. Onderzoek de effecten op landschap, natuur en leefomgeving. Hierdoor ontstaat inzicht in de haalbaarheid van de ambities en de keuzes die daarvoor moeten worden gemaakt.

Uitwerking in ontwerp visie en programma’s

In de aanscherping van het voorontwerp naar ontwerp visie wordt de adviezen van de commissie m.e.r. zo veel mogelijk meegenomen. De provincie werkt daarnaast de vijf hoofdopgaven van de Omgevingsvisie in de komende periode verder uit in programma’s. Zo volgt ze het advies van de Commissie m.e.r., die oproept de hoofdopgaven concreter te maken.

Gezien het abstractieniveau van de visie is het best lastig het milieueffect van de visie in te schatten. Na de uitwerking in programma’s wordt het beter mogelijk de effecten op leefbaarheid, gezondheid, natuur en landschap in te schatten. Hierdoor ontstaat meer inzicht in de haalbaarheid van de ambities en de keuzes die daarvoor moeten worden gemaakt.

Dit en eerdere adviezen en bijbehorende stukken staan op de website van Commissie m.e.r., dossier 3198

Gerelateerd

Provinciale Staten stellen Omgevingsvisie vast

De Brabantse Omgevingsvisie is een feit. Provinciale Staten stelden deze op vrijdag 14 december vast. De visie kwam tot...

Nieuwe manieren van kijken

Omgevingsvisie voor besluitvorming naar Provinciale Staten

Gedeputeerde Staten hebben de Brabantse Omgevingsvisie ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten. De...