Provincie gaat aan de slag met aanbevelingen commissie-m.e.r.

De provincie neemt de aanbevelingen die de Commissie-m.e.r. doet voor de Brabantse Omgevingsvisie mee in het verdere proces. De provincie doet op verzoek van het Rijk mee aan een pilot om te ondervinden of het mogelijk is om een MER te maken voor de Omgevingsvisie. De provincie concludeert op basis van een advies van de Commissie van de milieueffectrapportages (Commissie-m.e.r.) dat de Omgevingsvisie zelf een abstractieniveau kent dat onvoldoende valt uit te drukken in concrete milieu-effecten.

De provincie is blij met de inhoudelijke aanbevelingen die de Commissie-m.e.r. doet, maar concludeert tegelijkertijd dat de Omgevingsvisie in zijn huidige vorm niet geschikt is om de aanbevelingen door te voeren. De Commissie-m.e.r. beveelt aan om alternatieve beleidsscenario’s op te stellen. Dat past niet bij het abstractieniveau van de Omgevingsvisie. Later in het traject, wanneer de Omgevingsvisie concreet vertaald wordt in een verordening en in programma’s, zullen verschillende beleidsscenario’s worden onderzocht om de doelen uit de Omgevingsvisie te behalen. In die fase zal de provincie dan ook de adviezen meenemen.

Het advies van de Commissie-m.e.r. doet dus geen afbreuk aan de Omgevingsvisie zelf. En aangezien de Omgevingsvisie niet m.e.r.-plichtig is, heeft dit ook geen gevolgen voor het traject dat de provincie met de Brabantse Omgevingsvisie doorloopt. Bovendien blijft de provincie de ervaringen graag delen in de pilot van het Rijk, zodat het instrument van de milieueffectrapportage in de toekomst wel van toegevoegde waarde kan zijn voor Omgevingsvisies.

Het ontwerp van de Brabantse Omgevingsvisie lag tot eind juni ter inzage. Naar verwachting stelt Provinciale Staten in november van dit jaar de Omgevingsvisie vast.

Gerelateerd

Lancering kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant

Het Kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant is op 9 januari in de LocHal in Tilburg gelanceerd. In dit...

Provinciale Staten stellen Omgevingsvisie vast

De Brabantse Omgevingsvisie is een feit. Provinciale Staten stelden deze op vrijdag 14 december vast. De visie kwam tot...