Provinciale Staten stellen Omgevingsvisie vast

De Brabantse Omgevingsvisie is een feit. Provinciale Staten stelden deze op vrijdag 14 december vast. De visie kwam tot stand via een intensief participatietraject waarin vele Brabanders en andere betrokkenen meedachten. De Omgevingswet, waar deze visie uit voortvloeit, treedt pas 2021 in werking. De provincie wacht dit niet af, maar start alvast met het werken in lijn met deze Omgevingsvisie.

De Omgevingsvisie bevat de belangrijkste ambities voor de fysieke leefomgeving voor de komende jaren. Dat gaat om ambities op gebied van de energietransitie, een klimaatproof Brabant, Brabant als slimme netwerkstad en een concurrerende, duurzame economie. De Omgevingsvisie geeft ook aan op welke nieuwe manieren de provincie met betrokkenen wil samenwerken aan omgevingsvraagstukken en welke waarden daarbij centraal staan.   

Debat in de Staten

De discussie in de Staten spitste zich met name toe op de thema’s gezondheid, natuur en klimaat, het betrekken van de samenleving, het verkrijgen van draagvlak en het delen van lusten en lasten. De Staten namen bij het voorstel een motie aan die het college oproept om de Brabantse Omgevingsscan vanaf de vaststelling van de Omgevingsvisie te implementeren in de nieuwe werkwijze. Deze omgevingsscan is een instrument om invulling te geven aan de positie van gezondheid in de nieuwe bestuurspraktijk onder de Omgevingswet.

Omgevingswet treedt in 2021 in werking

De Omgevingsvisie vloeit voort uit de Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking treedt. In de Omgevingswet voegt het Rijk alle regels voor de fysieke leefomgeving samen; over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De nieuwe wet zorgt voor minder en overzichtelijke regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Zodat het gemakkelijker wordt om bijvoorbeeld een bouwproject te starten. De wet verplicht provincies en gemeenten een visie op de leefomgeving te ontwikkelen.

Van ‘Omgevingsvisie’ naar ‘Omgevingswet in Brabant’

Nu de Omgevingsvisie is vastgesteld, stropen we op nog veel meer plekken de mouwen op om in de praktijk ervaring op te doen met de Omgevingsvisie. Samen met andere overheden, initiatiefnemers en andere betrokkenen zoeken we actief die praktijken op waarin de nieuwe manier van werken centraal staat.

Deze praktijken staan op de website www.omgevingswetinbrabant.nl. Deze vervangt de ‘oude’ website www.omgevingsvisienb.nl. Op de vernieuwde website staat nog steeds alle informatie over die visie, maar is ook een plek waar iedereen ervaringen kan delen over het werken volgens de principes van de nieuwe Omgevingswet.

Gerelateerd

Ontwerpbestemmingsplan ‘Proeftuin Elsendorp’ ter inzage

Een intensieve voorbereiding ging eraan vooraf, maar nu is het dan zover: het ontwerpbestemmingsplan “Proeftuin...

Gedeputeerde Staten stellen Ontwerp Omgevingsverordening vast

De Omgevingswet verplicht de provincie een omgevingsverordening vast te stellen. Gedeputeerde Staten hebben deze...

Ontwerp Omgevingsverordening

De ontwerp Omgevingsverordening Noord-Brabant is op 23 maart 2021 vastgesteld en heeft van 9 april tot en met 20 mei...

Nieuwe datum voor start Omgevingswet

De Omgevingswet gaat per 1 juli 2022 van start. De start van de Omgevingswet is met een half jaar verplaatst naar 1...