Paul en Masja: geen druppel op een gloeiende plaat zijn

Een Focusteam is meestal een groep ambtenaren uit de toren van het provinciehuis. Focusteam Brabant, klimaatzeker is daarop een uitzondering. In het team zitten ook Paul van Dijk namens de 4 Brabantse Waterschappen en Brabant Pionier Ad Vlems. “Zo zijn we een nog integraler team, geen schotten tussen de teams maar verbindingen en kansen zoeken” dat is hun instelling.

 

“Wat we doen moet geen druppel op een gloeiende plaat zijn die meteen weer verdampt, het moet zijn als een druppel inkt waardoor de hele waterkan van kleur verandert”, zegt Masja. Met het oog op waterkwaliteit geeft Paul de voorkeur aan de metafoor van een druppel water die rimpelingen veroorzaakt en navolging geeft. Beiden zijn het er over eens dat het de grote uitdaging is om met de Omgevingsvisie veranderingen in gang te zetten en te ondersteunen.

 

Wateragenda 2030

De corebusiness van Paul is water en klimaat. “Beide voegen kwaliteit toe aan de omgeving en zijn belangrijk voor onze gezondheid, economie en beleving.” In voorgaande jaren heeft hij al veel gesproken met leden van het Team Omgevingsvisie. “Omgevingsgericht werken vraagt om veranderingen in de werkwijze van overheden. Het proces dat provincie en waterschappen ieder afzonderlijk aan het doorlopen waren leek erg veel op elkaar, samen optrekken is dus veel logischer” concludeerde Paul. Daarom hebben de 4 waterschappen, de provincie en Brabant Water samen de Wateragenda 2030 opgesteld. Het is nadrukkelijk een agenda voor dialoog en afstemming en geen visie. De keuze voor een agenda is bewust gemaakt omdat water en klimaat steeds onderwerp van gesprek moet blijven. Water en klimaat vragen om gebiedsmaatwerk in visies en plannen want er zijn altijd verbanden met andere onderwerpen.

 

Keuzes durven maken

Masja van de Ven is ook lid van het Focusteam Brabant, Klimaatzeker. Ze zit ook in het Team Omgevingsvisie van dat het proces naar de Brabantse Omgevingsvisie al enige tijd vorm geeft, en volgt als ‘strateeg milieu’ nauwlettend de ontwikkelingen van de Omgevingswet. De afgelopen jaren heeft Masja al meegewerkt aan plannen zoals het Provinciaal Milieu- en Waterplan, Brabant Uitnodigend Groen en het Risicobeleid Externe Veiligheid. Op het raakvlak tussen techniek en maatschappij ligt haar expertise. Persoonlijk ambitie voor Brabant van Masja: “Een duurzame en prettige samenleving, een houdbare balans. De Omgevingsvisie moet iets zijn dat verandering te weeg brengt, geen plan om in de kast te laten terecht komen. Goede keuzes voor de toekomst durven maken, concreet en helder over zijn. Abstracte plannen maken is niet zo moeilijk, iedereen kan er zijn eigen interpretatie en invulling dan nog aan geven. Zo zijn er weinig mensen echt tegen het klimaatakkoord, maar hoe bereik je die klimaatdoelen? Daar moeten dus keuzes gemaakt worden, en die kunnen pijn doen.”

 

1+1=2?

De Omgevingsvisie is meer dan een verzameling losse plannen met een nietje erdoor. “Soms kun je verschillende belangen combineren, waardoor je een optelsom van 1+1=3 krijgt, maar soms ook zeker niet!“. Al die bestaande plannen botsen wel eens op onderdelen. Dat betekent keuzes maken. Masja en Paul benoemen zichzelf als optimisten en zien daarin dat het de kunst is om voor de lange termijn de goede keuzes te maken.

Paul: “Ik ben van mening dat de Wateragenda op langere termijn veel perspectieven biedt voor alle belangen, van landbouw tot bewoner en natuur. Het vraagt dan wel een andere manier van denken over hoe we de kwaliteit van onze leefomgeving gaan bereiken en welke verbindingen we nodig hebben”

 

Lagenbenadering

Paul is er van overtuigd dat de lagenbenadering (een concept dat al zeker 20 jaar geleden ontwikkeld is) een belangrijke denkwijze omvat voor een duurzame omgeving in Brabant. “Dus niet eerst bedenken dat je een bedrijventerrein wil aanleggen langs een snelweg en dan maatregelen moet nemen om de negatieve effecten te mitigeren en compenseren, maar juist de lagenbenadering gebruiken als basis voor locatie, ontwerp en inrichting. Je moet uitgaan van de aanwezige ondergrond, landschap en water. Vervolgens kijken naar de bestaande netwerken van bijvoorbeeld de wegen en pas dan bekijken welk ontwerp passend is. Dan kan Brabant én duurzaam én economisch én ‘op zijn Brabants’ door ontwikkelen.”

 

Met de Wateragenda 2030 de regio in

De agenda is een vertrekpunt voor gesprekken die de waterschappen, Brabant water en provincie de komende tijd gaan voeren, veel praten dus. Met onder meer de landbouwsector en gemeenten. Binnenkort gaan ze in de 4 regio’s van Brabant aan tafel met de gemeenten om de Wateragenda 2030 aan te scherpen, samenwerkingskansen te bespreken en deze verder te verbeteren. “De Versnellingsagenda’s van de regio’s zijn nu vooral gericht op thema’s als economie en mobiliteit. We willen dat in de regio’s ook het besef ontstaat dat ‘de basis’ op orde krijgen en houden urgent is. Want Brabant is nog lang niet klimaatbestendig”

 

Gerelateerd

Online Meet-up BBB #2, 16 juni:

Omgaan met omgevingsconflicten   Kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant verzorgt rond het thema ‘Omgaan met...

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum...

Terugblik eerste online Meet Up 14 mei

‘Omgaan met omgevingsconflicten: juridiseren of participeren?’ Onder deze noemer organiseerde Kennisprogramma Bindend...

Online meet-ups over Omgevingsconflicten

Kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant verzorgt rond het thema ‘Omgaan met omgevingsconflicten: juridiseren of...