Ontwerpbestemmingsplan ‘Proeftuin Elsendorp’ ter inzage

Een intensieve voorbereiding ging eraan vooraf, maar nu is het dan zover: het ontwerpbestemmingsplan “Proeftuin Elsendorp” is gereed. De formele, juridische procedure voor de vaststelling van dit bestemmingsplan gaat nu van start.

Inwoners en (agrarische) ondernemers in Elsendorp, gemeente Gemert-Bakel, de provincie Noord-Brabant en waterschap Aa en Maas hebben we de handen ineengeslagen om de leefbaarheid in en om Elsendorp te versterken. Door het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, verpaupering door leegstand tegen te gaan en op de juiste plekken ruimte te maken voor duurzame bedrijvigheid, wonen en recreatie.

Niet zomaar een ontwerpbestemmingsplan

De proeftuin Elsendorp is aangewezen als voorbeeldproject voor de nieuwe Omgevingswet. Dit maakt dat we hier op een andere manier werken dan in de rest van onze gemeente. Samen met de deelnemers, het dorpsoverleg en belanghebbenden hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan de vraag: hoe houden wij Elsendorp leefbaar en economisch aantrekkelijk? Inmiddels ligt er een gebiedsvisie en meerwaardeplan. Nu zijn we klaar voor een volgende stap in dit proces: het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan met verbrede reikwijdte “Proeftuin Elsendorp”, inclusief Plan MER en meerwaardeplan.

1 + 1 = 3

Het idee van de Proeftuin Elsendorp is ontstaan als gevolg van de Brabantse aanpak voor de leegstand van agrarische bebouwing. Omdat in het buitengebied van Elsendorp ook uitdagingen zijn op het gebied van asbest, water en modernisering van de energie‐infrastructuur is besloten te onderzoeken of door samenwerking tussen bewoners, ondernemers en overheden niet alleen problemen kunnen worden opgelost, maar er ook nieuwe kansen kunnen ontstaan.

Meerwaarde

Door het dorp, ondersteund door provincie, gemeente en waterschap, is de visie Proeftuin Elsendorp opgesteld in combinatie met een meerwaardeplan. De gedachte is niet alleen per individueel initiatief een meerwaarde te leveren aan de kwaliteit en leefbaarheid van Elsendorp, maar ook de activiteiten op zich en de daaruit voortvloeiende meerwaarde op gebiedsniveau te benaderen. Zowel de initiatiefnemer als de kwaliteit van het hele dorp moet erop vooruitgaan.

Dynamiek in het buitengebied

Die impuls wordt onder andere gegeven door (extra) ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven in het buitengebied. Initiatiefnemers creëren met hun initiatief dynamiek in het buitengebied. Die dynamiek houdt het buitengebied vitaal, maar moet er tegelijkertijd voor zorgen dat er een bijdrage wordt geleverd aan het saneren van overtollige en/of verpauperde bebouwing, tegengaan van ondermijning, leefbaarheid, ruimte voor bedrijvigheid en innovatie, waterbeheer, landschappelijke kwaliteit en recreatie‐ontwikkeling.

Proces

Nadat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen zal het gehele pakket van visie, bestemmingsplan, meerwaardeplan en MER voorgelegd worden aan de nieuwe gemeenteraad ter vaststelling.

Gerelateerd

Ontwerpbestemmingsplan ‘Proeftuin Elsendorp’ ter inzage

Een intensieve voorbereiding ging eraan vooraf, maar nu is het dan zover: het ontwerpbestemmingsplan “Proeftuin...

Gedeputeerde Staten stellen Ontwerp Omgevingsverordening vast

De Omgevingswet verplicht de provincie een omgevingsverordening vast te stellen. Gedeputeerde Staten hebben deze...

Ontwerp Omgevingsverordening

De ontwerp Omgevingsverordening Noord-Brabant is op 23 maart 2021 vastgesteld en heeft van 9 april tot en met 20 mei...

Nieuwe datum voor start Omgevingswet

De Omgevingswet gaat per 1 juli 2022 van start. De start van de Omgevingswet is met een half jaar verplaatst naar 1...