Ontwerp Omgevingsverordening

De ontwerp Omgevingsverordening Noord-Brabant is op 23 maart 2021 vastgesteld en heeft van 9 april tot en met 20 mei ter inzage gelegen.

De Omgevingswet verplicht dat de provincie een omgevingsverordening vaststelt. Provinciale Staten stellen de Brabantse Omgevingsverordening naar verwachting in februari 2022 vast, waarna die op 1 juli 2022, gelijk met de Omgevingswet, in werking treedt.

 

Wijzigingen vanwege de Omgevingswet

De huidige regels in de Interim omgevingsverordening zijn gehanteerd als uitgangspunt. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Er is aansluiting gezocht bij de opbouw van de rijksregels. Diverse nadere regelingen zijn in de Omgevingsverordening verwerkt.
 • Vanwege het vervallen van de Wet bodembescherming zijn nieuwe regels opgenomen om verontreiniging van het grondwater te voorkomen. Het voorstel is om daarvoor ook voorbeschermingsregels vast te stellen;
 • De aanwijzing van voor verzuring gevoelige kwetsbare gebieden (Wav-kaarten) is vervallen;
 • De rechtstreeks werkende regels voor de ontwikkeling van veehouderij en mestbewerking vervallen. Het voorstel is om die te vervangen door voorbeschermingsregels;
 • Er is een attentiezone geluid opgenomen langs provinciale wegen waarbinnen aandacht wordt gevraagd voor het oprichten van geluidgevoelige bebouwing.

 

Wijzigingen vanwege nieuwe inzichten of beleid

 • Er zijn regels opgenomen voor een maximale boordiepte voor bodemenergiesystemen;
 • E zijn regels opgenomen voor grondverzet, inclusief de toepassing voor PFAS-houdende grond in grondwaterbeschermingszones;
 • De regels voor het kappen van houtopstanden zijn aangepast aan de Brabantse Bossenstrategie;
 • Omgevingskwaliteit heeft een centrale plek gekregen bij de instructieregels voor het omgevingsplan aan gemeenten. Hierbij is een bouw-sloop regeling vormgegeven en is een ruime maatwerkregeling opgenomen ter versterking van omgevingskwaliteit.
 • De mogelijkheden voor collectieve woonvormen in het buitengebied zijn verruimd;
 • Er zijn wijzigingen doorgevoerd in de gebieden op de kaart die aangeven waar welke regels gelden. Naast actualisaties zijn er ook gebieden vervallen of samengevoegd.

In hoofdstuk 1 van de toelichting van de ontwerp Omgevingsverordening is een uitgebreider overzicht opgenomen van de wijzigingen.

 

Vervolgprocedure

Tijdens ter inzage periode zijn er reacties op de ontwerp Omgevingsverordening Noord-Brabant ingediend. Deze reacties worden samengevat en Gedeputeerde Staten geeft daarop een reactie in een nota van inspraak. Als deze nota is vastgesteld krijgen alle insprekers daarvan bericht. De ingekomen reacties kunnen aanleiding geven voor wijziging van de ontwerp Omgevingsverordening. Ook kunnen er wijzigingen zijn vanwege nieuwe inzichten. Alle wijzigingen worden in een nota van wijziging opgenomen. Gedeputeerde Staten stellen vervolgens aan Provinciale Staten voor om de Omgevingsverordening vast te stellen. Naar verwachting stellen Provinciale Staten de Omgevingsverordening in februari 2022 vast.

 

Raadplegen

U kunt het ontwerp van de Omgevingsverordening Noord-Brabant vanaf 9 april 2021 raadplegen via www.brabant.nl/omgevingsverordening.

Het is niet meer mogelijk om op het ontwerp te reageren.

 

Gerelateerd

30 juni BBB zomerconferentie

Bindend en Ontbindend Besturen: Omgaan met juridisering in Omgevingsbesluitvorming. Op 30 juni organiseert Bindend...

Omgevingsverordening Noord-Brabant vastgesteld

Provinciale Staten hebben de nieuwe Omgevingsverordening Noord-Brabant vastgesteld. De verordening treedt gelijktijdig...

Nieuwe regels bodemenergiesystemen

Om te zorgen dat de bodemsystemen niet gaan leiden tot verontreiniging, heeft de provincie Noord-Brabant extra regels...

Omgevingswet opnieuw uitgesteld

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening maakte bekend dat de invoering van de Omgevingswet...