ONTWERP OMGEVINGSVERORDENING TER INZAGE

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 23 maart 2021 het ontwerp van de Omgevingsverordening Noord-Brabant vastgesteld. Met ingang van 9 april tot en met 20 mei ligt het ontwerp van de Omgevingsverordening Noord-Brabant ter inzage. Iedereen kan in die periode op het ontwerp reageren. Het ontwerp is opgesteld om te voldoen aan de nieuwe Omgevingswet.

Wijzigingen vanwege de Omgevingswet

De huidige regels in de Interim omgevingsverordening zijn gehanteerd als uitgangspunt. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Er is aansluiting gezocht bij de opbouw van de rijksregels. Diverse nadere regelingen zijn in de Omgevingsverordening verwerkt.
 • Vanwege het vervallen van de Wet bodembescherming zijn nieuwe regels opgenomen om verontreiniging van het grondwater te voorkomen. Het voorstel is om daarvoor ook voorbeschermingsregels vast te stellen;
 • De aanwijzing van voor verzuring gevoelige kwetsbare gebieden (Wav-kaarten) is vervallen;
 • De rechtstreeks werkende regels voor de ontwikkeling van veehouderij en mestbewerking vervallen. Het voorstel is om die te vervangen door voorbeschermingsregels;
 • Er is een attentiezone geluid opgenomen langs provinciale wegen waarbinnen aandacht wordt gevraagd voor het oprichten van geluidgevoelige bebouwing.

 

Wijzigingen vanwege nieuwe inzichten of beleid

 • Er zijn regels opgenomen voor een maximale boordiepte voor bodemenergiesystemen;
 • E zijn regels opgenomen voor grondverzet, inclusief de toepassing voor PFAS-houdende grond in grondwaterbeschermingszones;
 • De regels voor het kappen van houtopstanden zijn aangepast aan de Brabantse Bossenstrategie;
 • Omgevingskwaliteit heeft een centrale plek gekregen bij de instructieregels voor het omgevingsplan aan gemeenten. Hierbij is een bouw-sloop regeling vormgegeven en is een ruime maatwerkregeling opgenomen ter versterking van omgevingskwaliteit.
 • De mogelijkheden voor collectieve woonvormen in het buitengebied zijn verruimd;
 • Er zijn wijzigingen doorgevoerd in de gebieden op de kaart die aangeven waar welke regels gelden. Naast actualisaties zijn er ook gebieden vervallen of samengevoegd.

In hoofdstuk 1 van de toelichting van de ontwerp Omgevingsverordening is een uitgebreider overzicht opgenomen van de wijzigingen.

 

Raadplegen en reageren

U kunt het ontwerp van de Omgevingsverordening Noord-Brabant vanaf 9 april 2021 raadplegen via www.brabant.nl/omgevingsverordening.
Via de knop “inspraakreactie” in deze viewer kunt u ook eenvoudig en direct reageren. Na verzending van uw inspraakreactie krijgt u automatisch een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie. Ook krijgt u automatisch een ontvangstbevestiging. Het apart insturen van een brief is dan niet meer nodig.

Gerelateerd

Terugkijken webinar beleidsregel Maatwerk omgevingskwaliteit

Op 28 juni 2022 heeft de provincie Noord-Brabant een webinar georganiseerd over de nieuwe regeling Maatwerk met als...

Webinar Beleidsregel maatwerk omgevingskwaliteit

De provincie Noord-Brabant organiseert op 28 juni een webinar over de regeling Maatwerk met als doel...

30 juni BBB zomerconferentie

Bindend en Ontbindend Besturen: Omgaan met juridisering in Omgevingsbesluitvorming. Op 30 juni organiseert Bindend...

Omgevingsverordening Noord-Brabant vastgesteld

Provinciale Staten hebben de nieuwe Omgevingsverordening Noord-Brabant vastgesteld. De verordening treedt gelijktijdig...