Interim Omgevingsverordening in werking

Op 25 oktober 2019 hebben Provinciale Staten de Interim omgevingsverordening vastgesteld. De Interim omgevingsverordening treedt op 5 november 2019 in werking.

Alle provinciale regels over de fysieke leefomgeving staan voortaan bij elkaar in één digitaal document: de Omgevingsverordening. Provincies zijn verplicht om een omgevingsverordening te hebben voordat de Omgevingswet per 2021 ingaat. Met de Interim omgevingsverordening zet de provincie Noord-Brabant een 1e stap op weg naar de definitieve omgevingsverordening.

Stap op weg naar Omgevingswet

De Interim omgevingsverordening voegt bestaande regels uit 6 verordeningen samen. De regels zijn eenvoudiger opgeschreven en omgezet naar een nieuw digitaal systeem, met een meer gebruiksvriendelijke opbouw. Met de Interim omgevingsverordening zet de provincie ook een 1e stap om de regels beter te laten aansluiten bij de werkwijze van de Brabantse Omgevingsvisie en de Omgevingswet. De Interim omgevingsverordening zorgt ervoor dat de provincie en partijen waar ze mee samenwerkt ervaring kunnen opdoen met die nieuwe werkwijze. Waarbij er meer ruimte is om goede initiatieven van inwoners, ondernemers en andere overheden te ondersteunen en maatwerk toe te passen.

Inhoud 

De Interim omgevingsverordening is beleidsneutraal van karakter. Dat betekent dat er geen nieuwe beleidswijzigingen zijn doorgevoerd, behalve als deze voortvloeien uit vastgesteld beleid, zoals de omgevingsvisie. In principe zijn de huidige regels gehandhaafd met het huidige beschermingsniveau.  

De beleidsneutrale omzetting betekent niet dat er helemaal geen wijzigingen ten opzichte van de huidige verordeningen zijn verwerkt. De wijzigingen zijn schematisch toegelicht in het Nu-Straks overzicht, dat als bijlage in de toelichting is opgenomen.  

Op hoofdlijnen gaat het om: 

  • een meer gebruikersvriendelijke opbouw met regels die per gebruikersgroep (burgers en bedrijven, gemeenten, waterschap) bij elkaar staan en minder bijlagen;  
  • aanpassingen waardoor de regels beter passen in het systeem van de omgevingswet, bijvoorbeeld voor de grondwaterbeschermingsgebieden; 
  • aanpassingen vanwege de vastgestelde omgevingsvisie, zoals de nieuwe manier van samenwerken en meer inzet op omgevingskwaliteit.  Van 24 mei tot en met 21 juni 2019 lag de Interim omgevingsverordening ter inzage en kon iedereen een zienswijze indienen. Er zijn 37 reacties ingediend.  De ingekomen reacties zijn zorgvuldig bekeken en hebben geleid tot een aantal aanpassingen. Dit is opgenomen in de Nota van inspraak. In het overzicht insprekers is voor iedere inspreker aangegeven in welke paragraaf de ingediende zienswijze wordt behandeld.Beschikbaarheid van de stukken  Voor de Interim omgevingsverordening is gebruik gemaakt van digitale technieken die beter aansluiten bij de eisen van de Omgevingswet. Daarvoor maakt de provincie Noord-Brabant gebruik van een nieuwe viewer. Met deze viewer gaat u makkelijker van tekst naar kaart en andersom. Hier kunt u de handleiding van de nieuwe viewer raadplegen. 
  • De Interim omgevingsverordening kunt u het beste raadplegen via deze link: www.brabant.nl/interimomgevingsverordening
  • Er zijn ook nog andere wijzigingen verwerkt. Alle wijzigingen ten opzichte van het vastgestelde ontwerp zijn opgenomen in de Nota van wijziging.
  • Proces

Gerelateerd

Online Meet-up BBB #2, 16 juni:

Omgaan met omgevingsconflicten   Kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant verzorgt rond het thema ‘Omgaan met...

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum...

Terugblik eerste online Meet Up 14 mei

‘Omgaan met omgevingsconflicten: juridiseren of participeren?’ Onder deze noemer organiseerde Kennisprogramma Bindend...

Online meet-ups over Omgevingsconflicten

Kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant verzorgt rond het thema ‘Omgaan met omgevingsconflicten: juridiseren of...