Inspraak notitie reikwijdte en detailniveau Brabantse Omgevingsvisie

Van 1 februari tot en met 1 maart 2017 ligt de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) 'Invloed van de Brabantse Omgevingsvisie op de leefomgeving’ ter inzage. Tijdens deze inspraakperiode kunnen reacties worden ingediend. Deze notitie beschrijft de voorgenomen aanpak voor het benutten van het milieueffectenrapport (m.e.r.) voor de inhoudelijke invulling van de Omgevingsvisie. Daarmee markeert het de formele eerste stap in de procedure.

Middel in plaats van toets

Een m.e.r. heeft als doel om verschillende opties voor beleid, en de bijbehorende effecten, op een gestructureerde manier in kaart te brengen. In de eerste helft van 2017 zal de m.e.r. dan ook worden ingezet als middel om keuzen te maken bij het opstellen van de Brabantse Omgevingsvisie. Door de m.e.r. tijdens het visievormingsproces in te zetten, in plaats van als toets achteraf, kunnen de resultaten direct in het traject worden meegenomen. Niet alleen voor inhoudelijke overwegingen, maar ook voor de vorm van de visie, en de opzet van de provinciale uitvoeringsprogramma’s.

Nieuwe aanpak m.e.r.: pilot

In de Brabantse Omgevingsvisie staan vier integrale focusopgaven centraal. In 2017 worden die focusopgaven inhoudelijk geladen met ambities. Daarvoor is een proces nodig dat de bestaande beleidsdisciplines overstijgt. En dus ook een nieuwe ‘verbrede’ m.e.r., waarbij niet alleen effecten op milieu onderzocht worden, maar ook op economie, omgeving, welvaart en welzijn.

Bovendien gaat het om het complete visievormingsproces van denken, informatie verzamelen, afwegen en keuzen maken. Vanwege deze nieuwe aanpak is de m.e.r. voor de Brabantse Omgevingsvisie aangewezen als pilottraject onder de Omgevingswet.

Inzien en reageren

De NRD is bedoeld om te informeren over de voorgenomen aanpak rond de inzet van de m.e.r. bij de verdere ontwikkeling van de Brabantse Omgevingsvisie. Tijdens de inspraakperiode van 1 februari tot en met 1 maart 2017 ligt de NRD ter inzage, en bestaat de mogelijkheid voor iedereen om reacties in te dienen over de inhoud en aanpak van de Omgevingsvisie.

 

Raadpleeg de NRD online, via deze pagina, de website van de Provincie Noord-Brabant, of in papieren versie bij het Dienstenplein van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch (tijdens reguliere openingstijden). Reacties kunnen worden ingediend via http://www.brabant.nl/terinzage. Deze worden gebruikt bij de totstandkoming van de verdere m.e.r.

 

Download de pdf van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, of lees hem online.

Gerelateerd

Save the date!

Nog maar ruim één jaar te gaan en dan is de Omgevingswet van kracht. Een jaar waarin nog veel moet gebeuren. We hebben...

Laatste plaatsen voor training ‘Samenwerken met de Omgevingswet’

In 2018 hebben ruim 650 medewerkers van de Brabantse overheden aan de training Samenwerken met de Omgevingswet...

Toekomst van Brabant komt tot leven tijdens #DDW

Tijdens de Dutch Design Week 2019 stond het Brabant Living Lab op het Ketelhuisplein in het teken van de toekomst van...

Interim Omgevingsverordening in werking

Op 25 oktober 2019 hebben Provinciale Staten de Interim omgevingsverordening vastgesteld. De Interim...