Innovatief Omgevingsplan buitengebied Boekel

Gemeente Boekel heeft één van de eerste beleidsrijke omgevingsplannen voor een buitengebied. Op 18 april overhandigde wethouder Ted van de Loo het Omgevingsplan buitengebied Boekel aan directeur-generaal Omgevingswet Erik Jan van Kempen. Hiermee anticipeert gemeente Boekel op de aankomende Omgevingswet.

Na een warm welkom door burgemeester Bos, was het woord aan wethouder Van de Loo. Volgens Van de Loo vormt het Omgevingsplan buitengebied Boekel de komende jaren de leidraad voor het verder vitaliseren en vernieuwen van het buitengebied. “We hebben lang gewerkt aan dit Omgevingsplan; om op deze manier invulling te geven aan de toekomst van het buitengebied vereist een lange adem. Nu hebben we een heel compleet plan, in digitale vorm. Een grote uitdaging, net als het begrijpelijker maken van de tekst. Ik ben blij dat alle betrokkenen zo’n constructieve houding aannamen. Het is tenslotte een behoorlijke cultuuromslag. Maar we moeten vooruit. En ik ben heel erg trots op het resultaat.”

Boekel is een pionier

Namens de provincie Noord-Brabant sprak gedeputeerde Erik van Merrienboer in zijn speech over het lef dat gemeente Boekel getoond heeft: “Boekel is met recht een pionier als het gaat om de omschakeling van systeemwereld naar leefwereld. Er zijn al veel kleinschalige pilots in Brabant die anticiperen op de nieuwe Omgevingswet, maar in Boekel is een omvangrijk, integraal omgevingsplan neergezet. Daarin zijn drie belangrijke elementen met elkaar verbonden: omgevingskwaliteit, innovatie en gezondheid. Dit zijn ook belangrijke thema's in het ontwerp van de Brabantse Omgevingsvisie die wij volgende week presenteren. Om echt met elkaar het goede gesprek over de impact van Omgevingswet te voeren, moet je er zelf mee aan de slag. Leren door te doen. Dat gebeurt zeker nog niet in alle gemeenten. Ik wens Brabant daarom nog veel Boekels toe!”

Ontiegelijk veel durf

Monique Arnolds, programmamanager implementatie Crisis- en herstelwet bij het ministerie, gaf vervolgens een toelichting op de nieuwe wetgeving in verhouding tot het Boekelse plan. Arnolds roemde het lef van de gemeente om op zo’n grote schaal te experimenteren: “Je hebt ontiegelijk veel durf nodig om de oude methoden zodanig los te laten. Je moet jezelf weer helemaal vrijmaken om de mogelijkheid te creëren om anders te gaan denken. Gelukkig ziet deze gemeente experimenteren als een kans.”

Eén druk op de knop

Voor het officiële moment van overhandiging werd Erik Jan van Kempen, programma-directeur-generaal Omgevingswet bij het ministerie, gevraagd de link te openen naar het omvangrijke plan. In de speciale online viewer is alle informatie in woord en beeld terug te vinden. Van Kempen reageerde enthousiast op het uitgebreide plan: “Vandaag is Boekel even het centrum van de Omgevingswet. Er is aan de voorkant heel veel werk verricht zodat ondernemers en burgers daarna met één druk op de knop aan de slag kunnen. Ik zie veel enthousiasme en lef om deze enorme cultuuromslag te kunnen realiseren. En dat is precies waar de nieuwe Omgevingswet om vraagt.

Na zijn toespraak vertrok het gezelschap per bus voor een rondrit door het buitengebied. Naast medewerkers van het ministerie, de provincie, de gemeente en gemeenteraad, nam ook de pers deel aan de inspirerende tocht langs diverse plekken waar innovatie en vitalisering op de agenda staan.

Kwaliteit buitengebied versterken

Het buitengebied is een dynamisch gebied waar veel verschillende functies een plek hebben en zich willen ontwikkelen. De gemeente wil de kwaliteit van het buitengebied versterken. Het gaat dan om de kwaliteiten in brede zin: economische kracht, ruimtelijke- en landschappelijke kwaliteit en een goed, gezond woon- en leefklimaat.

De afgelopen jaren is de kwaliteitsverbetering van het buitengebied met de visie 'Vitaal Buitengebied' al in gang gezet. En deze ingeslagen weg slaat aan! Door een nauwe samenwerking tussen de gemeente, initiatiefnemers en andere belanghebbenden wordt al veel bereikt. Recent is daar het lokaal gezondheidsbeleid 2017-2020 aan toegevoegd. De gemeente geeft de inzet op een gezonde fysieke leefomgeving nu een plek in dit omgevingsplan.

Omgevingsplan = bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

De naam verklapt de betekenis al. Waar een bestemmingsplan normaal gesproken alleen regels over de ruimtelijke ordening mag bevatten, mag een 'bestemmingsplan met verbrede reikwijdte' meer bevatten. Namelijk alle regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Daarnaast mag een dergelijk plan ook ander type instrumenten gebruiken dan een 'gewoon' bestemmingsplan. Het gaat dan bijvoorbeeld om een 'meldingsplicht' of 'gelijkwaardigheidsregels'. Dit plan is daarmee een omgevingsplan vooruitlopend op de Omgevingswet.

Het Omgevingsplan buitengebied Boekel is terug te vinden op de volgende website: http://boekel.crotec-omgevingsplan.nl/

Gerelateerd

Provinciale Staten stellen Omgevingsvisie vast

De Brabantse Omgevingsvisie is een feit. Provinciale Staten stelden deze op vrijdag 14 december vast. De visie kwam tot...

Nieuwe manieren van kijken

Omgevingsvisie voor besluitvorming naar Provinciale Staten

Gedeputeerde Staten hebben de Brabantse Omgevingsvisie ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten. De...