Gedeputeerde Staten stellen Ontwerp Omgevingsverordening vast

De Omgevingswet verplicht de provincie een omgevingsverordening vast te stellen. Gedeputeerde Staten hebben deze Brabantse Omgevingsverordening, inclusief de Nota van inspraak, op 15 november vastgesteld en ter vaststelling aangeboden aan Provinciale Staten. Provinciale Staten behandelen de Omgevingsverordening naar verwachting in februari 2022, waarna die op 1 juli 2022, gelijk met de Omgevingswet, in werking treedt.

Wijzigingen door Omgevingswet

De huidige regels in de Interim omgevingsverordening zijn gehanteerd als uitgangspunt. De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:

  • Vanwege het vervallen van de Wet bodembescherming zijn nieuwe regels opgenomen om verontreiniging van het grondwater te voorkomen. Het voorstel is om daarvoor ook voorbeschermingsregels vast te stellen.
  • De aanwijzing van voor verzuring gevoelige kwetsbare gebieden (Wav-kaarten) is vervallen.
  • De rechtstreeks werkende regels voor de ontwikkeling van veehouderij en mestbewerking worden vervangen door voorbeschermingsregels.
  • Er is een attentiezone geluid opgenomen langs provinciale wegen waarbinnen aandacht wordt gevraagd voor het oprichten van geluidgevoelige bebouwing.

Wijzigingen door nieuwe inzichten

  • Er zijn regels opgenomen voor een maximale boordiepte voor bodemenergiesystemen.
  • Er zijn regels opgenomen voor grondverzet in grondwaterbeschermingszones, inclusief de toepassing van PFAS-houdende grond.
  • De regels voor het kappen van houtopstanden zijn aangepast aan de Brabantse Bossenstrategie.
  • Omgevingskwaliteit heeft een centrale plek gekregen bij de instructieregels voor het omgevingsplan aan gemeenten. Er zijn regelingen voor maatwerk opgenomen ter versterking van omgevingskwaliteit.
  • De mogelijkheden voor collectieve woonvormen in het buitengebied zijn verruimd.
  • Er zijn wijzigingen doorgevoerd in de werkingsgebieden die aangeven waar welke regels gelden. Naast actualisaties zijn er ook gebieden vervallen of samengevoegd.

Een uitgebreid overzicht van wijzigingen leest u in hoofdstuk 1 van de concept Omgevingsverordening.

Raadplegen

Meer info? Lees de documenten onderaan op deze pagina of raadpleeg vanaf december de de website www.brabant.nl/omgevingsverordening

Gerelateerd

30 juni BBB zomerconferentie

Bindend en Ontbindend Besturen: Omgaan met juridisering in Omgevingsbesluitvorming. Op 30 juni organiseert Bindend...

Omgevingsverordening Noord-Brabant vastgesteld

Provinciale Staten hebben de nieuwe Omgevingsverordening Noord-Brabant vastgesteld. De verordening treedt gelijktijdig...

Nieuwe regels bodemenergiesystemen

Om te zorgen dat de bodemsystemen niet gaan leiden tot verontreiniging, heeft de provincie Noord-Brabant extra regels...

Omgevingswet opnieuw uitgesteld

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening maakte bekend dat de invoering van de Omgevingswet...