De Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur, cultureel erfgoed en water. En regelt daarmee het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. Het bestaande stelsel van milieu- en ruimtelijke regels wordt door de invoering van de Omgevingswet volledig herzien. Het is ‘een megawet in wording’. Volgens de laatste informatie treedt de Omgevingswet medio 2019 in werking.

Doelen van de wet

De wet heeft een procesdoel en een inhoudelijk doel.

Inhoudelijke doel

Het inhoudelijke doel is kort gezegd om een goede balans te bieden tussen beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. In artikel 1.3 (maatschappelijke doelen van de wet) staat dat als volgt: Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang:

  1. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en
  2. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

Procesdoel

Het procesdoel is gericht op het vereenvoudigen van het systeem, het verkorten van procedures en op ruimte bieden voor initiatieven uit de maatschappij. Dit vraagt om een heel andere werk- en denkwijze van overheden, burgers en bedrijven. Open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief zijn daarbij de kernwoorden. Daarbij moet het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’.

Omgevingsvisie

De Omgevingswet verplicht het Rijk, provincies en gemeenten om een Omgevingsvisie op te stellen over de fysieke leefomgeving. Volgens de wet bestaat de fysieke leefomgeving in ieder geval uit: bebouwing, infrastructuur, water en -systemen, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en wereld erfgoed.

In een hun Omgevingsvisie geven Rijk, provincies en gemeenten aan wat ze wil bereiken, hoe ze dat willen doen en wat de gevolgen daarvan zijn voor de fysieke leefomgeving en de mensen die daarin wonen, werken en recreëren. De omgevingswet wil burgers, ondernemers en overheden samenbrengen en laten samenwerken. Een samen opgestelde Omgevingsvisie helpt daarbij.

De uitdaging is om meer integraal en in samenhang te werken. De opgaven (of doelen en problemen) hebben vaak een integraal karakter, oplossingen zijn nu vaker sectoraal. Het is daarom belangrijk om in de Omgevingsvisie een goede beschrijving te geven van de opgaven. Door in de Omgevingsvisie opgaven of doelen centraal te stellen, ontstaat er ruimte voor initiatiefnemers om zelf een passende oplossing te vinden. Een oplossing die per geval, per gebied of in tijd kan verschillen.

Meer weten over de Omgevingswet?

Gerelateerd

30 juni BBB zomerconferentie

Bindend en Ontbindend Besturen: Omgaan met juridisering in Omgevingsbesluitvorming. Op 30 juni organiseert Bindend...

Omgevingsverordening Noord-Brabant vastgesteld

Provinciale Staten hebben de nieuwe Omgevingsverordening Noord-Brabant vastgesteld. De verordening treedt gelijktijdig...

Nieuwe regels bodemenergiesystemen

Om te zorgen dat de bodemsystemen niet gaan leiden tot verontreiniging, heeft de provincie Noord-Brabant extra regels...

Omgevingswet opnieuw uitgesteld

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening maakte bekend dat de invoering van de Omgevingswet...