Concept Interim Omgevingsverordening vastgesteld

Op 10 september 2019 hebben Gedeputeerde Staten het concept van de Interim omgevingsverordening vastgesteld en aangeboden aan Provinciale Staten. De besluitvorming over de Interim omgevingsverordening is waarschijnlijk op 25 oktober 2019.

Inhoud 

De Interim omgevingsverordening is beleidsneutraal van karakter. Dat betekent dat er geen nieuwe beleidswijzigingen zijn doorgevoerd, behalve als deze voortvloeien uit vastgesteld beleid, zoals de omgevingsvisie. In principe zijn de huidige regels gehandhaafd met het huidige beschermingsniveau.  

De beleidsneutrale omzetting betekent niet dat er helemaal geen wijzigingen ten opzichte van de huidige verordeningen zijn verwerkt. De wijzigingen zijn in de toelichting van de verordening toegelicht en zijn schematisch weergegeven in het Nu-Straks overzicht, dat als bijlage in de toelichting is opgenomen.  

Op hoofdlijnen gaat het om: 

  • een meer gebruikersvriendelijke opbouw met regels die per gebruikersgroep (burgers en bedrijven, gemeenten, waterschap) bij elkaar staan en minder bijlagen;  
  • aanpassingen waardoor de regels beter passen in het systeem van de omgevingswet, bijvoorbeeld voor de grondwaterbeschermingsgebieden; 
  • aanpassingen vanwege de vastgestelde omgevingsvisie, zoals de nieuwe manier van samenwerken en meer inzet op omgevingskwaliteit.  

Proces

Van 24 mei tot en met 21 juni 2019 lag de Interim omgevingsverordening ter inzage en kon iedereen een zienswijze indienen. Er zijn 37 reacties ingediend.  De ingekomen reacties zijn zorgvuldig bekeken en hebben geleid tot een aantal aanpassingen. Dit is opgenomen in de Nota van inspraak. In het overzicht insprekers is voor iedere inspreker aangegeven in welke paragraaf de ingediende zienswijze wordt behandeld.

Er zijn ook nog andere wijzigingen verwerkt. Alle wijzigingen ten opzichte van het vastgestelde ontwerp zijn opgenomen in de Nota van wijziging.

Beschikbaarheid van de stukken  

De concept Interim omgevingsverordening kunt u het beste raadplegen via deze link: www.brabant.nl/interimomgevingsverordening

De Interim omgevingsverordening treedt na vaststelling zo spoedig als mogelijk in werking. Dat wordt onder andere bekend gemaakt via de Brabant website en overheid.nl.

Voor de Interim omgevingsverordening is gebruik gemaakt van digitale technieken die beter aansluiten bij de eisen van de Omgevingswet. Daarvoor maakt de provincie Noord-Brabant gebruik van een nieuwe viewer. Met deze viewer gaat u makkelijker van tekst naar kaart en andersom. Hier kunt u de handleiding van de nieuwe viewer raadplegen.  

 

Gerelateerd

Concept Interim Omgevingsverordening vastgesteld

Op 10 september 2019 hebben Gedeputeerde Staten het concept van de Interim omgevingsverordening vastgesteld en...

Nieuwe trainingen ‘Samenwerken met de Omgevingswet’

Over iets meer dan een jaar is de Omgevingswet van kracht! Tijdens de training ‘Samenwerken met de Omgevingswet’ leer...

Informatiebijeenkomst over Nationale Omgevingsvisie

In wat voor land willen we graag leven? Niet iedereen denkt daar hetzelfde over. De een ziet een bruisende metropool...

Omgevingsverordening bundelt regels voor leefomgeving

Alle provinciale regels over de fysieke leefomgeving staan voortaan bij elkaar in één digitaal document: de...