Brabantse Omgevingsvisie ter inzage

De provincie heeft het ontwerp van de Brabantse Omgevingsvisie vrijgegeven voor inspraak. Tussen 1 mei en 30 juni ligt de Omgevingsvisie ter inzage en kan iedereen een zienswijze indienen.

De Brabantse Omgevingsvisie geeft antwoord op de vraag hoe de Brabantse leefomgeving er in 2050 uit zou moeten zien. En waar we in 2030 tenminste moeten staan om die lange termijndoelen te halen. De visie benoemt daarbij een aantal hoofdopgaven:

  • De basis op orde: veiligheid, gezondheid en omgevingskwaliteit zijn van essentieel belang om goed te kunnen wonen, werken en leven in Brabant.
  • Brabantse energietransitie: om Brabant op termijn energieneutraal te maken moeten we minder energie gebruiken en meer duurzame energie op gaan wekken.
  • Klimaatproof Brabant: als gevolg van klimaatverandering krijgen we meer extremen in temperatuur en neerslag. Dit heeft gevolgen voor hoe we onze leefomgeving vormgeven.
  • Slimme netwerkstad: de manier waarop we ons verplaatsen verandert en Brabanders stellen andere eisen aan steden. Dit heeft gevolgen voor hoe het netwerk van steden en dorpen functioneert en verder vorm krijgt.
  • Concurrerende, duurzame economie: we willen top kennis- en innovatieregio blijven, waarbij we de omslag naar een verregaande circulaire economie maken en digitalisering steeds belangrijker wordt.

Van systeemwereld naar leefwereld

“Veel mensen noemen de Omgevingswet de grootste stelselwijziging sinds de invoering van de grondwet. Het gaat veel meer om een cultuuromslag dan om een verandering van regels. Ofwel, een omslag van systeemwereld naar de leefwereld”, licht gedeputeerde Erik van Merrienboer toe. De Omgevingswet vraagt dat overheden op een andere, vernieuwende, manier samenwerken met inwoners, bedrijven, mede-overheden en andere partners.

Met de Brabantse Omgevingsvisie wil de provincie bij het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken daarom vanuit verschillende invalshoeken naar het vraagstuk kijken: diep, rond en breed. “We hopen dat we dat met mede-overheden als één overheid kunnen oppakken. En dat ook Brabanders en betrokkenen bij Brabant deze werkwijze gaan omarmen,” vervolgt Van Merrienboer. “Op steeds meer plekken in Brabant starten gemeenten experimenten, waarin ze, in de geest van de Omgevingswet, met betrokkenen aan de slag gaan met concrete initiatieven. Deze praktijken zijn inspirerend en leerzaam, maar ook heel belangrijk om op tijd voorbereid te zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.”

Tour de Brabant

De provincie maakte de Brabantse Omgevingsvisie in nauwe samenspraak met mensen en organisaties die zich betrokken voelen bij de Brabantse leefomgeving. Het voorontwerp van de Omgevingsvisie legde in de eerste 3 maanden van 2018 een tour door Brabant af. Tijdens verschillende bijeenkomsten werd het voorontwerp tegen het licht gehouden: zijn de opbrengsten uit de eerdere bijeenkomsten goed vertaald? En sluit de Brabantse visie aan op regionale visies, de Nationale Omgevingsvisie en de visies van de Brabantse gemeenten die eerder zijn opgesteld, of nog in wording zijn? Met alle inbreng uit de Tour de Brabant is het voorontwerp verder uitgewerkt en aangescherpt tot de ontwerp omgevingsvisie, die op 24 april door GS is vrijgegeven voor inspraak. 

Inzage

De Brabantse Omgevingsvisie ligt van 1 mei tot en met 30 juni ter inzage via www.brabant.nl/omgevingsvisieNB. Ook is de Omgevingsvisie in te zien in het provinciehuis en in Brabantse gemeente- en waterschapshuizen. Gedurende deze periode kan een ieder een zienswijze indienen. Als de inspraakreacties zijn verwerkt, zijn Provinciale Staten in november 2018 aan zet voor de vaststelling van de Brabantse Omgevingsvisie. Daarna volgt een doorvertaling in een Omgevingsverordening en omgevingsprogramma’s. Tot die zijn vastgesteld blijven bestaande beleidsplannen voor natuur, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en milieu en water van kracht.

Omgevingswet

In de Omgevingswet wil de Rijksoverheid alle regels voor de fysieke leefomgeving samenvoegen; over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De nieuwe wet beoogt minder en overzichtelijke regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Zodat het gemakkelijker wordt om bijvoorbeeld een bouwproject te starten. De wet wordt naar verwachting in 2021 van kracht en verplicht provincies en gemeenten een visie op de leefomgeving te ontwikkelen.

Klik hier voor de ontwerp Omgevingsvisie (pdf, 21 mb)

Gerelateerd

Invoering Omgevingswet een half jaar uitgesteld

Vrijdag 14 oktober is duidelijk geworden dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet een half jaar verschoven wordt naar...

Terugkijken webinar beleidsregel Maatwerk omgevingskwaliteit

Op 28 juni 2022 heeft de provincie Noord-Brabant een webinar georganiseerd over de nieuwe regeling Maatwerk met als...

Webinar Beleidsregel maatwerk omgevingskwaliteit

De provincie Noord-Brabant organiseert op 28 juni een webinar over de regeling Maatwerk met als doel...

30 juni BBB zomerconferentie

Bindend en Ontbindend Besturen: Omgaan met juridisering in Omgevingsbesluitvorming. Op 30 juni organiseert Bindend...