Ontwerp Brabantse Omgevingsvisie

Gedeputeerde Staten hebben 25 april 2018 het ontwerp van de Brabantse Omgevingsvisie (pdf, 21 mb) vrijgegeven voor inspraak. Tussen 1 mei en 30 juni 2018 lag het ontwerp van de omgevingsvisie ter inzage en kon iedereen een zienswijze indienen. Op dit moment worden de inspraakreacties verwerkt.

De milieugevolgen van de ontwerp Brabantse Omgevingsvisie zijn onderzocht in het kader van het plan milieueffectrapport. De ontwerp Plan-MER (pdf, 7 mb) lag ook ter inzage via bovenstaande link.