Omgevingsverordening Noord-Brabant

Provinciale Staten hebben de Omgevingsverordening Noord-Brabant vastgesteld. Alle provinciale regels over de fysieke leefomgeving staan bij elkaar in de Brabantse omgevingsverordening.


Naast een omgevingsvisie moet de provincie vanuit de Omgevingswet ook één omgevingsverordening vaststellen voor haar grondgebied. In de omgevingsvisie staat wat de provincie wil bereiken en wat ze wil doen om dat te bereiken. Soms vraagt dat om een nadere uitwerking van beleid en maatregelen in een (beleids)programma, soms zijn er regels nodig om de ambities te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan het beschermen van belangrijke waarden als het drinkwater of de natuurgebieden.

Net zoals de Omgevingswet een groot aantal wetten vervangt, zo vervangt de Brabantse omgevingsverordening diverse provinciale verordeningen, zoals de Provinciale milieuverordening, Verordening natuurbescherming, Verordening Ontgrondingen, Verordening ruimte, Verordening water en de Verordening wegen. 

 

wat is een omgevingsverordening?

Als er regels nodig zijn voor onderwerpen over de fysieke leefomgeving die vanuit de doelen van de Omgevingsvisie belangrijk zijn, dan worden die opgenomen in de omgevingsverordening. De fysieke leefomgeving gaat over onderwerpen zoals water, bodem, lucht, milieu, natuur, ruimte en wegen. Een verordening is een wet die regels bevat waaraan anderen zich moeten houden. Daarom stellen Provinciale Staten de verordening vast.

 

Voor wie geldt dit?

In de omgevingsverordening staan regels voor:

  • Burgers en bedrijven: dit zijn de algemene regels voor activiteiten. Deze algemene regels geven bijvoorbeeld ook aan of een vergunning nodig is. Als een vergunning nodig is voor een activiteit dan staan in de omgevingsverordening ook de regels onder welke voorwaarden de vergunning verleend kan worden.
  • Bestuursorganen van de overheid: dit zijn de instructieregels. Met deze regels kan de provincie een opdracht geven aan gemeenten over onderwerpen die zij in het omgevingsplan moeten opnemen of aan het waterschap over de manier waarop ze hun taken uitvoeren. In de verordening kunnen ook instructieregels staan over de uitoefening van taken door Gedeputeerde Staten.

 

samenhang

De omgevingsvisie, de programma’s en de omgevingsverordening horen bij elkaar. De verordening helpt bij het realiseren van de opgaven en doelen die in de visie en programma’s zijn opgenomen. Daarom stelt de provincie eerst de omgevingsvisie op. Daarna volgen een uitwerking van beleid en maatregelen in de programma’s en de omgevingsverordening.

De omgevingsverordening is een van de instrumenten van de Omgevingswet die de provincie heeft. De ander zijn de omgevingsvisie, de programma’s, de omgevingsvergunning en het projectbesluit.

De verordening treedt gelijktijdig met de Omgevingswet in werking, naar verwachting per 1 januari 2023.