Brabantse Omgevingsvisie

De Brabantse Omgevingsvisie is een visie op de fysieke leefomgeving. Bossen, beken, bebouwing, wegen en luchtkwaliteit zijn hier voorbeelden van. Al deze elementen hebben op verschillende manieren met elkaar te maken. De Brabantse Omgevingsvisie moet daarom een samenhangende visie zijn die helpt bij het maken van afwegingen hierover. Het gaat om keuzes op hoofdlijnen en voor de lange termijn, gericht op inhoud en de manier van samenwerken.

Waarom een Omgevingsvisie? 

Veel verschillende regels en visies bepalen nu de kwaliteit van de Brabantse fysieke leefomgeving. Dat maakt het lastig om een goede afweging te maken over wat goed is voor de Brabantse fysieke leefomgeving. Eén visie die al die losse regels en visies vervangt, maakt de afweging gemakkelijker, en geeft meer duidelijkheid over mogelijkheden en voor maatwerk.
Door de komst van de Omgevingswet moeten gemeenten, provincies en rijk ieder een eigen Omgevingsvisie vaststellen. Deze visies zijn zelfbindend, dat wil zeggen dat een overheidslaag zich aan haar eigen visie moet houden. Een overheid kan de keuzes uit de Omgevingsvisie vastleggen in regels. Aan die regels moeten overheden, bedrijven en burgers zich houden.

Wat gaat er veranderen? 

De Brabantse Omgevingsvisie gaat in ieder geval 4 provinciale beleidsplannen vervangen. Dat zijn de beleidsplannen over milieu en water (PMWP), verkeer en vervoer (PVVP), ruimtelijke ordening (Structuurvisie RO) en natuur (BrUG) vervangen. Dit gebeurt als gevolg van de Omgevingswet. Dat de bijbehorende thema’s en opgaven dus een plek krijgen in de Omgevingsvisie is duidelijk. Hierdoor wordt het mogelijk om integraal beleid te maken, waardoor maatschappelijke opgaven minder gehinderd worden door sectorale regels.

Hiervoor is het samenvoegen van het beleid alleen niet voldoende. Het vraagt ook om een andere manier van omgaan met dit beleid. Hierbij past een houding van ‘ja, mits’, waarbij de vraag gesteld wordt: hoe kan het wel? Dit is niet alleen van belang voor overheden, maar voor alle betrokkenen bij de leefomgeving.

Hoe werken we aan de Brabantse Omgevingsvisie?

De provincie maakt de Brabantse Omgevingsvisie niet alleen. Hiervoor gaan we actief in gesprek met mensen en organisaties die zich betrokken voelen bij de Brabantse leefomgeving. Dit doen we door zelf bijeenkomsten te organiseren en door aan te sluiten bij relevante lopende trajecten. Bijeenkomsten die bekend zijn, staan als agenda-item deze site. 

Het traject naar een Brabantse Omgevingsvisie is opgedeeld in fasen, gebaseerd op een creatief proces. De ‘droomfase’ is afgesloten met de verkenning ‘Op weg naar de Brabantse Omgevingsvisie’. De daarop volgende 'denkfase' is eind 2016 afgesloten met het startdocument  ‘Brabant beweegt naar 2106’.  Daarin krijgen de contouren van de Brabantse Omgevingsvisie vorm. In 2017 startte de ‘durffase’ die het voorontwerp Brabantse Omgevingsvisie opleverde. Het voorontwerp Brabantse Omgevingsvisie is op Tour de Brabant gegaan en daaruit volgde het ontwerp Brabantse omgevingsvisie. Van 1 mei tot en met 30 juni lag dit ontwerp formeel ter inzage. Provinciale Staten hebben in december 2018 de Brabantse Omgevingsvisie vastgesteld.

De Brabantse Omgevingsvisie focust op vier grote maatschappelijke opgaven, waar de provincie samen met alle Brabanders aan wil werken.