Brabantse Omgevingsvisie

De Brabantse Omgevingsvisie is een samenhangende visie op de fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie bevat de belangrijkste ambities voor de fysieke leefomgeving voor de komende jaren. Dat gaat om ambities op gebied van de energietransitie, een klimaatproof Brabant, Brabant als slimme netwerkstad en een concurrerende, duurzame economie. De Omgevingsvisie geeft ook aan op welke nieuwe manieren de provincie met betrokkenen wil samenwerken aan omgevingsvraagstukken en welke waarden daarbij centraal staan.

Waarom een Omgevingsvisie? 

De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 in werking. In de Omgevingswet voegt het Rijk alle regels voor de fysieke leefomgeving samen; over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De nieuwe wet zorgt voor minder en overzichtelijke regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Zodat het gemakkelijker wordt om bijvoorbeeld een bouwproject te starten. De wet verplicht provincies en gemeenten een visie op de leefomgeving te ontwikkelen.

Die visie is zelfbindend, dat wil zeggen dat een overheidslaag zich aan haar eigen visie moet houden. Een overheid kan de keuzes uit de Omgevingsvisie vastleggen in regels, de Omgevingsverordening. Aan die regels moeten overheden, bedrijven en burgers zich houden.

Wat verandert er? 

De Brabantse Omgevingsvisie vervangt in ieder geval 4 provinciale beleidsplannen. Dat zijn de beleidsplannen over milieu en water (PMWP), verkeer en vervoer (PVVP), ruimtelijke ordening (Structuurvisie RO) en natuur (BrUG). Dit gebeurt als gevolg van de Omgevingswet. Dat de bijbehorende thema’s en opgaven dus een plek krijgen in de Omgevingsvisie is duidelijk. Hierdoor wordt het mogelijk om integraal beleid te maken, waardoor maatschappelijke opgaven minder gehinderd worden door sectorale regels.

Hiervoor is het samenvoegen van het beleid alleen niet voldoende. Het vraagt ook om een andere manier van omgaan met dit beleid. Hierbij past een houding van ‘ja, mits’, waarbij de vraag gesteld wordt: hoe kan het wel? Dit is niet alleen van belang voor overheden, maar voor alle betrokkenen bij de leefomgeving.

EEn vastgestelde visie

Op 14 december 2018 is de Brabantse Omgevingsvisie vastgesteld. Nu de Omgevingsvisie is vastgesteld, stropen we op nog veel meer plekken de mouwen op om in de praktijk ervaring op te doen met de Omgevingsvisie. Samen met andere overheden, initiatiefnemers en andere betrokkenen zoeken we actief die praktijken op waarin de nieuwe manier van werken centraal staat. Daarmee wil Brabant op tijd ervaringen opdoen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, naar verwachting in 2021.

Provinciale Staten hebben in december 2018 de Brabantse Omgevingsvisie vastgesteld.